Warunki gwarancji

1. Firma Lux-AGD sp. z o.o. jest gwarantem marek Gotie, Luxpol, Begood. Gwarant udziela 24 miesięcznej gwarancji sprawnego działania sprzętu, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników, żarówek, diod led oraz elementów naturalnie zużywających się podczas pracy urządzenia.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany elementu urządzenia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania urządzenia z autoryzowanego serwisu Gwaranta, w zakresie części wymienionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, składa reklamację na stronie www.gotie.pl oraz dostarcza kompletny zakupiony sprzęt do autoryzowanego serwisu Gwaranta, na koszt Gwaranta, na adres podany przez Gwaranta, w oryginalnym opakowaniu producenta, wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu. W przypadku dostarczenia sprzętu zdekompletowanego, reklamacja zostaje wstrzymana do momentu dostarczenia brakujących elementów przez klienta. Uzupełnienie braków odbywa się na koszt klienta.

7. Gwarant w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do autoryzowanego serwisu, dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, klient ma prawo ubiegać się u sprzedawcy o zwrot kosztów zakupu na podstawie oświadczenia wystawionego przez serwis Gwaranta. W uzasadnionych przypadkach czas naprawy może zostać wydłużony do 30 dni kalendarzowych.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem, wyłamania, wgniecenia fragmentu obudowy;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego  z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem; 
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.

10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu. 

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Gwaranta powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej, plomb gwarancyjnych, zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do autoryzowanego serwisu Gwaranta, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta lub realizacji przesyłki bez oryginalnego opakowania.

14. W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15. W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę, okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

19. Autoryzowany serwis Gwaranta ma prawo odmówić wykonania naprawy jeżeli Klient dostarczy sprzęt silnie zabrudzony. Usunięcie zabrudzeń odbywa się zawsze na koszt klienta. Jednorazowa opłata za doprowadzenie sprzętu klienta do stanu umożliwiającego diagnozowanie usterki lub naprawę wynosi 50 pln netto. W przypadku braku zgody na podany koszt, urządzenie zostanie odesłane na koszt klienta bez naprawy.

20. W przypadku stwierdzenia przez serwis braku zasadności reklamacji, serwis ma prawo obciążyć klienta kosztami diagnozy oraz przesyłek. W takim przypadku okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas pobytu urządzenia w serwisie