REGULAMIN PROGRAMU ROZSZERZONEJ OCHRONY GWARANCYJNEJ „5 lat gwarancji GOTIE i LUXPOL”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przewidziany niniejszym regulaminem program świadczenia rozszerzonej ochrony gwarancyjnej prowadzonej pod nazwą „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol”, jest organizowany przez firmę LUX AGD Sp. z o.o., ul. Reymonta 16, 44-103 Gliwice, NIP 7123224717, KRS 00000364477, REGON 060666904, będącą autoryzowanym dystrybutorem marek Gotie i Luxpol, zwaną dalej Gwarantem.

1.2. Program rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” jest ważny wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Program rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” trwa do odwołania go przez Gwaranta.

1.4. Program rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” dotyczy produktów marek Gotie i Luxpol, zakupionych przez Uczestników programu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach detalicznych oraz internetowych w okresie ważności programu, wskazanych w §2.2.

1.5. Produkty objęte programem rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” są wymienione w punkcie 2.2.

1.6. Program rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” obsługiwany jest przez LUX AGD Sp. z o.o.

1.7. Dane Uczestników programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia programu objętego niniejszym Regulaminem.

1.8. Administratorem danych osobowych jest LUX AGD Sp. z o.o., ul. Reymonta 16, 44-103 Gliwice, NIP 7123224717.

1.9. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z program rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” oraz do celów marketingowych. Każdy uczestnik programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

 

§2. ZASADY PROGRAMU

2.1. Uczestnictwo w programie rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” jest dobrowolne.

2.2. Produkty objęte programem rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” wymienione są na liście w formularz rejestracji na stronie www.gotie.eu . Jeśli model znajduje się w formularzu, oznacza to, iż jest objęty programem rozszerzonej gwarancji.

2.3. Każdy uczestnik programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol”, który spełni warunki uczestnictwa otrzyma prawo do 5-letniej ochrony gwarancyjnej jakości produktów marki Gotie licząc od daty zakupu.

2.4 Uczestnik programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol”, który zakupił produkty wymienione w punkcie 2.2. w trakcie trwania programu, ma prawo do bezpłatnej ochrony gwarancyjnej do 5 lat, pod warunkiem pełnej i poprawnej rejestracji produktów na stronie www.gotie.eu  zgodnie z postanowieniami §3.

2.5. Uczestnik programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” ma prawo do korzystania z bezpłatnego usuwania usterek technicznych produktów wymienionych w punkcie 2.2 objętych 5-letnią ochroną gwarancyjną, będących wynikiem jego normalnej eksploatacji, które ujawnią się w okresie 5 lat od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym, fakturze VAT z wyłączeniem podmiotów gospodarczych), po uprzednim zgłoszeniu reklamacji według zasad podanych w karcie gwarancyjnej produktu.

2.6. Udokumentowaniem prawa Uczestnika programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” do skorzystania z 5-letniej ochrony gwarancyjnej jest okazanie oryginału dowodu zakupu produktu wraz z wydrukowanym certyfikatem otrzymanym zwrotnie drogą mailową, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową www.gotie.eu .

2.7. Dane dotyczące modelu produktu oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.

2.8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) w wyniku których certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może zostać dostarczony do Klienta.

2.9. Data zakupu produktu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej ochrony gwarancyjnej na zakupiony produkt.

2.10. Certyfikat przedłużonej ochrony gwarancyjnej podlega weryfikacji przez serwis centralny LUX AGD Sp. z o.o. Zaistnienie podejrzeń co do autentyczności certyfikatu może skutkować utratą przedłużonej ochrony gwarancyjnej na produkt.

2.11. W przypadku stwierdzenia usterki Gwarant, według własnej decyzji: dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy egzemplarz tego samego lub, w przypadku niedostępności, innego modelu o specyfikacji nie gorszej niż egzemplarz podlegający wymianie.

2.12. W razie wymiany produktu na nowy w pierwszym i drugim roku gwarancji pozostają w mocy ogólne warunki gwarancji będące zapisane w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. W razie wymiany produktu na nowy w trzecim, czwartym lub piątym roku gwarancji urządzenie będzie objęte dwuletnią gwarancją liczoną od daty wymiany.

2.13. Rozszerzona ochrona gwarancyjna obowiązuje jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.14. Rozszerzona ochrona gwarancyjna obejmuje uszkodzenia produktu eksploatowanego zgodnie z instrukcją obsługi i w sposób odpowiadający zwyczajowemu korzystaniu z tego rodzaju sprzętu.
Rozszerzona ochrona gwarancyjna nie obejmuje:
a) Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem innym niż w warunkach gospodarstwa domowego.
b) Uszkodzeń o charakterze mechanicznym, w tym również pokręteł, uchwytów, noży oraz pozostałych elementów czynnych urządzenia.
c) Uszkodzeń będących następstwem stosowania nieprawidłowych środków czyszczących.
d) Uszkodzeń będących następstwem działania czynników zewnętrznych.
e) Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, w szczególności:
wykorzystywania do celów innych niż przeznaczony, użytkowania w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi.
f) Uszkodzeń powstałych w wyniku zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.
g) Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
h) Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą, pożaru, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego wynikiem działania siły wyższej.
i) Uszkodzeń oświetlenia.
j) Naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.
k) Zużycia baterii i akumulatorów.

2.15. Rozszerzona ochrona gwarancyjna jest przypisana do zarejestrowanego produktu widniejącego na dowodzie zakupu produktu.

2.16. Raz zarejestrowany produkt, w związku z programem rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” , nie podlega ponownej rejestracji.

2.17. Uczestnik programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” zobowiązany jest do poprawnego, zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego. Brak, niezgodność lub niepoprawność danych dotyczących rejestrowanego produktu, w szczególności brak numeru seryjnego, wiąże się z możliwością utraty przedłużonej ochrony gwarancyjnej na zakupiony produkt.

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1. Uczestnikami programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

3.2. Aby zostać Uczestnikiem programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” należy w okresie jego trwania dokonać zakupu produktu marki Gotie lub Luxpol, jako konsument zgodnie z ust. 1. niniejszego paragrafu.

3.3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” i uzyskania 5-letniej ochrony gwarancyjnej jest dokonanie rejestracji na stronie www.gotie.eu nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).

3.4. Rejestracja do celów programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” wymaga podania następujących informacji dotyczących Uczestnika programu oraz zakupionego urządzenia:
a) Imię i nazwisko
b) Adres zamieszkania
c) Telefon kontaktowy
d) Adres e-mail
e) Data zakupu towaru
f) Model i numer seryjny zakupionego urządzenia (zamieszczone na tabliczce znamionowej urządzenia)

3.5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji do programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol”, Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail, certyfikat uprawniający do 5-letniej ochrony gwarancyjnej w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej programem rozszerzonej ochrony gwarancyjnej, bezpłatnej naprawy serwisowej.

 

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Gwaranta: LUX AGD Sp. z o.o., ul. Reymonta 16, 44-103 Gliwice.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” przez cały okres obowiązywania programu oraz do 7 dni po upływie okresu obowiązywania programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Wzięcie udziału w programie rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” oznacza zgodę Uczestnika na warunki programu określone niniejszym regulaminem.

5.2. Regulamin programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” dostępny jest w siedzibie Gwaranta oraz na stronie www.gotie.eu .

5.3. Administratorem danych osobowych jest LUX AGD Sp. z o.o., ul. Reymonta 16, 44-103 Gliwice.

5.4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z programem rozszerzonej ochrony gwarancyjnej oraz do celów marketingowych. Każdy uczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów.

5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

5.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań z programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania programu oraz do zakończenia programu bez podawania przyczyn.

5.8. Termin zakończenia programu rozszerzonej ochrony gwarancyjnej „5 lat gwarancji Gotie i Luxpol” zostanie zakomunikowany przez Gwaranta na stronie internetowej www.gotie.eu z miesięcznym wyprzedzeniem.