Warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów, których dotyczą niniejsze warunki gwarancji w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia urządzeń ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego produktu do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Gwarancja realizowana jest w systemie DOOR-TO-DOOR

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, prosimy najpierw upewnić się, czy nie są one spowodowane nieprawidłowym złożeniem urządzenia lub niewłaściwą obsługą. Wszystkie informacje związane z eksploatacją naszych urządzeń znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do każdego produktu. Jeśli jednak pomimo zgodnego z instrukcją montażu i eksploatacji urządzenia występują anomalie w jego działaniu lub urządzenie nie działa, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie w zakładce SERWIS/ZGŁOSZENIE NAPRAWY 

W przypadku braku dostępu do internetu, należy skontaktować się z serwisem producenta pod numerem telefonu 884 944 344.

Proszę zapoznać się z czynnościami, które nie podlegają naprawie gwarancyjnej:

Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub wymiana elementów eksploatacyjnych), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Elementy czynne urządzeń (sita, ślimacznice i zabieraki wyciskarek, filtry, żarówki, baterie, akumulatory itp.) ulegają normalnemu zużyciu i nie podlegają gwarancji. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego firmą kurierską lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb lub naprawy wykonanych poza serwisem producenta oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję. Urządzenia noszące ślady użytkowania komercyjnego oraz zakupione przez firmy na fakturę VAT nie podlegają gwarancji oraz nie są traktowane jako towar konsumpcyjny.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta. W szczególnych przypadkach, określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia, okres gwarancji może być wydłużony na całe urządzenie lub na niektóre jego elementy.

1) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją. Warunkiem koniecznym dla utrzymania gwarancji producenta jest również zachowanie warunków czyszczenia i konserwacji urządzenia.

2) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez serwis producenta czynności właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia.

3) Gwarancją nie są objęte:

– elementy szklane, sznury połączeniowe i sieciowe, żarówki, baterie, akumulatory, noże tnące, sita i filtry oraz elementy eksploatacyjne.
– uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcie w sieci elektrycznej, niezgodne z instrukcją obsługi złożenie urządzenia, korozja, pyły, przedmioty, które podczas eksploatacji dostały się do urządzenia).
– uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem urządzenia (filtry, ślimaki, uszczelki itp.).
– uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z z użytkowania niezgodnego z instrukcją.
– celowego uszkodzenia sprzętu.
– czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność.
– uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych).

4) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:

– w okresie gwarancji serwis producenta dokona trzech napraw, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
– naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w formie pisemnej.
– serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

5) Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie gwarancyjnej.

6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej, opieczętowanej i wypisanej przez sprzedawcę wraz z dowodem zakupu potwierdzającym datę zakupu produktu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduję utratę świadczeń z tytułu gwarancji. Karta gwarancyjna bez załączonego dowodu zakupu oraz poprawnie wpisanej daty zakupu, pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna.

7) Urządzenia GOTIE przeznaczone są tylko do użytku domowego.

8) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

WARUNKI SERWISU DOOR-TO-DOOR

Naprawy gwarancyjne realizowane za pomocą systemu DOOR-TO-DOOR to niezwykle szybki i wygodny dla klienta sposób realizacji reklamacji. Po wykryciu usterki produktu, klient nie musi szukać serwisu, żeby dostarczyć urządzenie do naprawy.

1. Za pośrednictwem strony internetowej należy wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego, dbając o prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza. Panel formularza daje możliwość dołączenia również zdjęć (uszkodzenia, dowody zakupu itp.), co znacznie przyśpiesza cykl naprawy gwarancyjnej. Brak opisu usterki może skutkować pobraniem opłaty za ekspertyzę w minimalnej wysokości 50 zł.

2. Po wysłaniu formularza, klient otrzymuje informację mailową z dokładną instrukcją dalszego postępowania. Niezależnie, jeśli serwis producenta będzie miał wątpliwości dotyczące opisu usterki, pracownik serwisu skontaktuje się telefonicznie i wyjaśni wątpliwości.

3. Na podstawie danych adresowych zawartych w formularzu, zostanie na adres zgłaszającego wysłany kurier po odbiór uszkodzonego sprzętu. Koszt przesyłki kurierskiej pokrywa serwis producenta. Produkt do wysyłki powinien być bezpiecznie spakowany w oryginalnym opakowaniu. Tylko wysyłka w oryginalnym opakowaniu gwarantuje bezpieczne dostarczenie urządzenia do serwisu producenta. W przypadku braku oryginalnego opakowania, prosimy spakować urządzenie w opakowanie zastępcze i odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Za uszkodzenia przesyłanego produktu w nieoryginalnym opakowaniu serwis producenta nie ponosi odpowiedzialności.

Przed wysyłką urządzenie należy wyczyścić (w szczególności dotyczy to elementów czynnych mających kontakt z żywnością) oraz wysuszyć (w szczególności dotyczy to filtrów i zbiorników w nawilżaczach). Produkty zabrudzone, zawilgocone lub noszące ślady wskazujące na brak obowiązkowej konserwacji mogą utracić gwarancję, ponadto może zostać pobrana opłata za konserwację w wysokości minimum 50 zł.

Informujemy, że nie mamy możliwości ustalenia godziny przyjazdu kuriera. Prosimy o zrozumienie i sugerujemy podanie adresu, pod którym kurier będzie mógł odebrać przesyłkę w standardowych godzinach (zazwyczaj 8.00-17.00). W ramach jednego zlecenia kurier wykonuje maksymalnie trzy próby odbioru, po nich konieczne jest ponowienie zlecenia.

Do urządzenia należy dołączyć ostemplowaną i podpisaną przez sprzedawcę kartę gwarancyjną i kopię dowodu zakupu urządzenia.

4. Serwis producenta po otrzymaniu przesyłki z reklamowanym urządzeniem dokonuje oględzin i wykonuje dokumentację fotograficzną opakowania oraz samego urządzenia. Na podstawie oględzin i po stwierdzeniu wady fabrycznej leżącej po stronie producenta produkt jest kwalifikowany do naprawy gwarancyjnej. W innym przypadku następuje odmowa naprawy, a o dalszej procedurze klient informowany jest drogą mailową lub telefoniczną.

5. Naprawy gwarancyjne realizowane są w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu producenta. W przypadkach specjalnych ten okres może zostać przedłużony do 30 dni roboczych, o czym klient jest informowany.

6. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej, produkt jest odsyłany na adres klienta firmą kurierską na koszt serwisu producenta z odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej urządzenia.

7. W przypadku odmowy naprawy gwarancyjnej z winy leżącej po stronie klienta istnieje możliwość dokonania naprawy pogwarancyjnej lub zwrotu urządzenia na koszt klienta. Szczegóły dotyczące kosztów naprawy zostaną przekazane przez serwis producenta drogą mailową. Koszt zwrotu urządzenia do klienta wynosi 30 zł i zostanie pobrany przez kuriera w dniu dostarczenia przesyłki ze zwrotem produktu.

8. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy wada urządzenia nie zostanie potwierdzona i tym samym urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy, pobrana zostanie opłata za ekspertyzę w wysokości minimum 50 zł. Ponadto urządzenie zostanie zwrócone na koszt klienta. Koszt zwrotu urządzenia do klienta wynosi 30 zł i zostanie pobrany przez kuriera wraz z opłatą za ekspertyzę w dniu dostarczenia przesyłki ze zwrotem produktu.

9. Urządzenie, którego naprawy serwis odmówił bądź klient nie zaakceptował kosztów naprawy odpłatnej są przechowywane w magazynie serwisu przez 30 dni i przez ten czas możliwe do odebrania osobiście lub odpłatnie wysyłkowo. W przypadku rezygnacji klienta z odbioru urządzenia, którego naprawy serwis odmówił, urządzenie zostanie zutylizowane po upływie 30 dni.

Przed zgłoszeniem naprawy gwarancyjnej, prosimy o dokładne sprawdzenie, czy powodem reklamacji jest wada urządzenia czy też niezgodny z instrukcją montaż lub eksploatacja i konserwacja urządzenia. Prosimy przestrzegać maksymalnych czasów pracy ciągłej urządzeń zamieszczonych w instrukcji obsługi. Przegrzanie wynikające z przekroczenia czasu pracy ciągłej powoduje utratę gwarancji.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi oraz warunków gwarancji dołączonych do produktu.

Urządzenia noszące ślady użytkowania komercyjnego oraz zakupione przez firmy na fakturę VAT nie podlegają gwarancji. Urządzenia marki GOTIE przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego.

SERWIS POGWARANCYJNY

Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów marki GOTIE przez 24 miesiące od daty zakupu i w tym okresie zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny.

Po okresie gwarancyjnym producent zapewnia odpłatny serwis komercyjny, o ile dostępne są odpowiednie części zamienne.

W celu dokonania płatnej naprawy pogwarancyjnej, należy wysłać formularz zgłoszenia reklamacyjnego z zaznaczoną opcją naprawy pogwarancyjnej. Po wysłaniu formularza, serwis producenta niezwłocznie skontaktuje się Państwem w celu dokonania wyceny naprawy lub dostarczenia części zamiennych i akcesoriów.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz inne, wynikające z winy użytkownika urządzenia w trakcie trwania gwarancji producenta, mogą być naprawiane przez serwis producenta na warunkach naprawy pogwarancyjnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem twoich danych osobowych jest Luxpol sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Reymonta 16. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym wykorzystujemy wyłącznie do realizacji gwarancji. Wysyłając do nas zgłoszenie poprzez formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Masz pełne prawo do:

  1. wglądu do danych
  2. zmiany danych lub ich usunięcia z bazy
  3. wycofania zgody na przetwarzanie
  4. przeniesienia danych
  5. wniesienia skargi
Zgłoszenie naprawy

POBIERZ KATALOG PRODUKTÓW

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.